Att hantera ett dödsbo i Stockholm

11 maj 2024 Veronica Urena

editorial

Det är en känslig och ofta komplicerad uppgift att hantera ett dödsbo, särskilt i en storstad som Stockholm där marknadsförhållandena och regelverken kan vara särskilt svårbegripliga. När en närstående avlider är det många praktiska åtgärder som anhöriga eller testamentesexekutorer måste ta hand om, och processen att avveckla ett dödsbo kan verka överväldigande. I den här artikeln kommer vi att gå igenom vad ett dödsbo innebär, vilka steg som behöver tas för att förvalta och avveckla det på rätt sätt.

Vad innebär ett dödsbo?

Ett dödsbo uppstår när en person avlider och är ett juridiskt begrepp för den avlidnes samtliga tillgångar och skulder. Hanteringen av ett dödsbo kan innefatta allt från att säkra de avlidnas tillhörigheter, betala räkningar och skulder, till att slutligen fördela kvarvarande tillgångar enligt den avlidnes vilja eller enligt lag. I Stockholm, precis som i resten av Sverige, inleds bouppteckningen, som är en officiell förteckning över dödsboets tillgångar och skulder, vanligtvis inom tre månader efter dödsfallet. Det är under denna process som det ofta kan uppstå behov av expertis och hjälp.

dödsbo i Stockholm

Steg i hanteringen av dödsbo

Det första steget i hanteringen av ett dödsbo i Stockholm är bouppteckningen. Detta är en formell förteckning som måste upprättas och registreras hos Skatteverket. Bouppteckningen lägger grunden för arvskiftet och är ett viktigt dokument som visar vem som har rätt att förfoga över dödsboet. I denna process ingår att samla information om den avlidnes tillgångar och skulder, vilket kan innefatta allt från bankkonton till fast egendom och värdepapper.

Efter att bouppteckningen är klar måste dödsboets ägodelar värderas. Det kan handla om allt från hushållsföremål till fastigheter. Värderingen är avgörande för hur fördelningen av arvet ska ske. Avvecklingen kan också innebära försäljning av tillgångar, såsom fastigheter eller värdepapper, för att lösa eventuella skulder eller fördela arvet.

När alla skulder är betalda och tillgångarna värderade, är det dags för arvskifte där de kvarstående tillgångarna fördelas mellan arvingarna. Detta är det slutliga steget där dödsboet formellt avslutas och varje arvinge får sin del enligt den avlidnes testamente eller enligt arvsordningen.

Värdering och försäljning

Företag kan bistå med den administrativa tyngden som bouppteckning och arvskifte innebär. De kan även ge juridiska råd för att säkerställa att alla handlingar upprättas korrekt och i enlighet med gällande lagar och regler.

Företagen har expertkunskaper inom värdering av allt från konst och antikviteter till fastigheter. De kan också hantera försäljning av dödsboets tillgångar, vilket kan vara avgörande för att maximera arvets värde.

Fler nyheter